FAQ

Affärsvillkor, Fakturabetalning, Webhandeln, Reklamationer.

 

Försäljnings-, leverans- & transportvillkor.

Dessa villkor äger tillämpning i den mån annat icke skriftligen överenskommits.

1. Giltighet

Alla anbud lämnas friblivande utan förbindelse, med förbehåll för mellanförsäljning. Ordererkännande från säljaren, mot vilken köparen ej omgående framställt skriftlig anmärkning, anses till alla delar godkänt av köparen, även i det fall ordererkännandet på ett eller annat sätt skulle avvika från tidigare lämnad offert, beställning eller vad som angivits vid tidigare förhandlingar. Alla priser gäller oförpackat gods fritt säljarens lager, och utöver avtalat pris skall köpare erlägga mervärdesskatt. Uppgivna leveranstider är ungefärliga, och alla uppgifter beträffande vikt dimensioner, kvantitet etc är ungefärliga med normala toleranser. Eventuellt förhöjda frakter, eller andra därmed jämförliga avgifter och övriga varufördyringar, vilka direkt eller indirekt drabbar den försålda varan efter ordererkännandets datum, skall betalas av köparen.

2. Leveransplats

Såvida inte annat överenskommits, är godset levererat fritt säljarens egna lager, och alla försändelser sker för köparens räkning, och på hans risk oberoende av leveransort. Säljaren svarar ej för under transport uppkomna skador. Leveransen anses fullgjord och faran för godset övergår på köparen i det ögonblick som godset ställts till köparens förfogande.

3. Transporter

Svensk Trähandel AB använder olika transportörer för att leverera gods till kund. Olika villkor gäller för olika transportörer.
▪ DHL: Angivet pris för transport i offert, order eller faktura gäller under förutsättning av att kund besvarar DHL-avisering inom 4 dagar.

▪ Klagomål på transportskador och material ska ske inom 5 (fem) kalenderdagar till Svensk Trähandel AB till info@trahandel.com från att leveransen mottagits.

4. Betalningsvillkor

Om ej annat skriftligen överenskommits, skall betalning erläggas inom 7 (sju) dagar från leveransdatum. Det förhållande att tvist uppstått, och sådan fråga hänskjuts till avgörande av skiljenämnd, befriar icke köparen från skyldigheten att erlägga förfallna belopp eller att i övrigt fullgöra sina åtaganden. Oberoende av vad som angivits i denna punkt, äger part hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande utfående av ostridig, förfallen fordran. Vid delleveranser skall betalning erläggas för varje leverans, och om ej betalning enligt avtal erlägges vid varje leverans, äger säljaren rätt att frånträda avtalet med köparen utan ersättningsanspråk från dennes sida. Dröjsmålsränta om Reporänta + 18 % tillkommer. Sker ingen betalning kan fordran därefter komma att överlämnas till Kronofogden med därtill kommande avgifter.

5. Fel, brister eller dröjsmål

Om leveransen helt eller till någon del försvåras eller omöjliggörs genom att säljarens leverantör underlåter att fullgöra sina leveranser, eller genom att köpeavtalets varor av en eller annan anledning utanför säljarens kontroll försenas, förstöras eller av annan orsak ej inlevereras till säljaren i beräknad omfattning, är säljaren berättigad till att uppskjuta leverans, leverera mindre kvantitet eller häva köpet, och någon annan ersättningsskyldighet skall ej föreligga. Om vid successiva leveranser någon av leveranserna uppskjutes, må säljaren äga rätt att uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån. Uppstår hinder för köparen att mottaga godset på överenskommen leveransdag, skall detta anses levererat och av köparen betalas som om det vore levererat.

Om varan blivit besiktigad av köparen före leverans, gäller varan såsom godkänd med avseende på mängd och kvalitet, och detsamma gäller, därest köparen skulle underlåta att besiktiga varan efter att ha mottagit säljarens meddelande om att varan är besiktningsklar. Reklamationer skall ske skriftligen och åtföljda av detaljerad redogörelse över fel, som föranleder reklamation, vara säljaren tillhanda inom 7 dagar efter varans mottagande eller inom 7 dagar från den tidpunkt som felet borde upptäckas. I de fall reklamationer framställas, får ingen del av den levererade godsmängden bearbetas eller tagas i anspråk av köpare, utan hela godsmängden skall kunna besiktigas av säljaren. Dessutom skall varan av köparen hållas försvarligt upplagd. Om vad i förbindelse anses icke som betalning, förrän den till fullo inlösts. Om vad i detta stycke angivits icke iakttages förlorar köparen rätt till ersättning. Vid plank och bräder garanterar säljaren ej likhet i färg och struktur.

Godkänd reklamation äger säljaren i eget val inom skälig tid reglera, antingen genom täckande av brist vid kvalitetsreklamation, eller genom att vid kvalitetsreklamation iståndsätta den felaktiga vara eller lämna skälig ersättning. Ingen annan ersättningsskyldighet skall föreligga. Oberoende av reklamation eller tvist om leverans skall betalning erläggas för sådan del av leveransen, som ej är föremål för tvist, och köparen kan ej hålla tillbaka mer likvid än den, som motsvarar kostnaden för att avhjälpa fel eller brist. Säljaren är fri från all ersättningsskyldighet för fel eller brist, som köparen utan säljarens medgivande avhjälpt. Alla ersättningsanspråk är begränsade till säljarens offererade försäljningspris för den godsmängd som föranleder ersättningsanspråk, och köparen kan icke under några förhållanden vara berättigad till ersättning för indirekta skador eller följdskador orsakade av att säljaren ej fullgjort sina åligganden.

Vid eventuell retur av varor tillsäljaren har köparen icke rätt att kräva ersättning för arbetslöner, frakter och därmed jämförbara kostnader.

6. Äganderättsförbehåll

Det levererade godset förbliver säljarens egendom tills full betalning skett, men faran för godset åvilar köparen som under punkt 2 sägs. Köparen är skyldig att hålla godset försäkrat, intill dess det blivit tillfullo betalt.

7. Retur

Kunder som inte är nöjda med det levererade materialet kan returnera materialet. Kunden ansvarar för returtransport till den adress som Svensk Trähandel AB uppgett. Återbetalning görs för själva varan, fraktkostnader återbetalas inte. Om varorna som kunden tar emot är av dålig kvalitet och inte stämmer överens med beställningsdata, åtar sig Svensk Trähandel AB att återbetala hela beställningsbeloppet eller byta ut varan.

8. Privatperson - Ångerrätt

Kund som är privatperson har 14 dagar på sig att ångra sitt köp genom att meddela det till Svensk Trähandel AB. Det finns flera delar som är viktiga att känna till om ångerrätten.

Ångerrätten gäller från dagen kunden tar emot varan. Ångerrätten är undantagen från av Svensk Trähandel AB eller Svensk Trähandel ABs samarbetspartners bearbetade produkter, t ex hyvlade och sågade varor som har anpassats efter kundens önskemål.

Kunden har rätt att undersöka varan men den måste vara i väsentligen oförändrat skick för att kunden ska kunna ångra köpet.

Kunden ska skicka tillbaka varan till adress angiven av Svensk Trähandel AB och kunden ska betala kostnaderna för returfrakten.

Svensk Trähandel AB betalar tillbaka det fulla materialvärdet. Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

9. Juridisk person - Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa icke levererad vara. Vid avbeställning skall köparen ersätta säljarens kostnader för avbeställd vara jämte skälig ersättning för utebliven vinst, om säljaren inte kan få ersättning härför genom försäljning till annan eller på annat sätt. Återbetalningen ska göras snarast och senast inom 30 dagar från det att kunden ångrat sig.

10. Force majeure

Krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisitioner, beslag, embargo, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar ifråga om drivkraft, kassation av arbetsstycken, eldsvåda, fel eller försening av leveranser från underleverantör, översvämning, naturkatastrofer eller liknande händelser, som berör säljaren eller hans underleverantörer, eller som för säljaren kan föranleda kostnader, vilka han vid anbudets angivande skäligen ej bort räkna med, berättigar säljaren att antingen häva köpet eller förlänga kontraktstiden. Säljaren skall emellertid äga rätt att fordra att beställaren mottager så stor del av leveransen, som blivit färdigställd.

11. Tvist

Tvister i anledning av dessa bestämmelser skall i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna, och endast om sådan överenskommelse icke kan träffas, avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag om skiljeman. Svensk lag är tillämplig på dessa bestämmelser.

Vår process för fakturor, betalningar och påminnelser.

Vi skickar största delen av våra fakturor med epost, till den e-postadress som kunden angav vid beställningstillfället. Vi tillämpar 7 dagars betalningsvillkor om inget annat avtalats vid beställning. Därefter betraktar vi betalningar som försenade.

Vi är medvetna om att e-postmeddelanden kan missas, inte levereras, hamna i kundens Spam-filter eller av misstag tas bort, därför kan första betalningspåminnelsen betraktas som en mjuk uppmaning att betala fakturan.

Så här betalar du
Du kan betala på följande sätt till oss:

 • Via bankgiro: 270-2108

 • Via SWISH: 1231270537

 • Via INT. PAY: SWIFT/BIC: HANDSESS IBAN: SE66 6000 0000 0006 3092 9742

Ange fakturanummer som betalningsmeddelande.

Så här fungerar vår påminnelseprocess

Påminnelse 1

 • Inom 1 till 5 dagar från fakturans förfallodag skickas en betalningspåminnelse ut till kunden.

 • Kunden har 2 dagar på sig att betala fakturan.


Påminnelse 2

 • Inom 1 till 5 dagar från förfallodag för Påminnelse 1 skickas Påminnelse 2 ut till kunden.

 • Kunden har 2 dagar på sig att betala fakturan.

 • Vi önskar att ett verifikat (foto på manuell betalningsorder, skärmdump från internetbank, bankapp eller Swishapp) skickat till info@trahandel.com

 • Vi kan ringa kunden för att påminna eller få reda på varför fakturan inte betalts samt diskutera lösning på försenad betalning.

 • Har fakturan inte betalts senast förfallodagen för Påminnelse 2, ansöker vi inom 3 dagar om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 

Sammanfattning

 • Tiden mellan förfallen betalning och betalningsföreläggande tar hos oss mellan 10 och 17 dagar.

 • Det är alltid bättre att kontakta oss i s f att strunta i våra påminnelser om speciella skäl finns för att betalningen inte gjorts.

 • Vid speciella förhållanden kan avbetalningsplan läggas upp.

 

Webhandeln.

1* Förfrågan om vara eller tjänst skickas av kund till Svensk Trähandel AB oftast via epost eller telefon.

2* Svensk Trähandel AB skickar offertförslag till kund.

3* Förhandling sker mellan kund och Svensk Trähandel AB rörande priser, kvaliteter, dimensioner, bearbetning, leveransdatum mm.

4a** Svensk Trähandel skickar ordererkännande till kund.

4b** Kund godkänner ordererkännande.

4c** Svensk Trähandel skickar ordererkännande med leveransinformation till kund.

5a Kund hämtar beställt material på anvisat lager.

5b Svensk Trähandel ABs speditör levererar beställt material till kund.

6 Svensk Trähandel AB skickar faktura till kund; Betalningsvillkor: Privat - 7 dagar, Företag: 15/30 dagar.

7 Kund betalar fakturan till Svensk Trähandel AB med Swish, BG, kort eller EU-betalning.

*   Vet kunden vad den vill ha och accepterar det pris som finns på hemsidan hoppas punkt 1, 2, 3 över. Beställningen påbörjas direkt på punkt 4.

** Beroende av hur snabbt kunden vill ha sitt material används antingen 4a+b+c eller enbart 4c.

Informationen ovan skickas oftast med epost men ibland används även sms och mms.

 

Reklamationer.

Transportskadat gods

Om vår anlitade speditör levererar skadat gods till dig gäller följande:

 1. Anmäl skadan till föraren, se till att föraren noterar skadan på frakthandlingarna.

 2. Dokumentera skadan med bilder

 3. Anmäl skadan till oss (info@trahandel.com) inom 5 DAGAR från att gods tagits emot. Bifoga de bilder du tagit.

Materialreklamation

Fanns en skada på materialet som du inte såg när du fick leveransen eller var materialet tydligt av undermålig kvalitet, mejla oss och beskriv vad du är missnöjd med. Skicka gärna med bilder på den undermåliga kvaliteten redan från början så att vi snabbt kan bilda oss en uppfattning om vad det är vi ska rätt till.

Ange alltid Svensk Trähandel ABs ordernummer eller fakturanummer vid epostkommunikation.